DOPRAVA

 

Pri objednávkach nad 100,- € (bez DPH) dopravíme Vami objednaný tovar zadarmo na akúkoľvek adresu na Slovensku, ktorú si určíte. K tomu využívame služby našich zmluvných prepravcov ako TOPTRANS. Všetky náklady spojené s prepravou, balením a poistením tovaru platí naša spoločnosť.

 

U menších objednávok účtujeme paušálny poplatok 10,- € (bez DPH).

        PLATBA

V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu.

Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar na dobierku. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi.

Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ.